Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb a digitálního  obsahu prostřednictvím webu www.bmoving.cz 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou sepsány v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a upravují práva a povinnosti při uzavírání smlouvy s prodávajícím / poskytovatelem služeb a digitálního obsahu:

Provozovatel (prodávající, poskytovatelka služeb a digitálního obsahu):

Mgr. Barbora Opršalová

místem podnikání: Zemědělská 146, Pardubice – Mnětice, 530 02

podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

neplátce DPH

telefon: 732 376 564

e-mail: bara@bmoving.cz

(dále jen "Poskytovatelka")

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práv a povinnosti fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo fyzické či právnické osoby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen pro tyto subjekty označení: "zákazník") prostřednictvím webových stránek www.bmoving.cz a dalších internetových služeb a projektů Poskytovatelky Barbory Opršalové. Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování digitálního obsahu a smlouvy o poskytování služeb; princip jejího uzavření je popsán níže. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu a/nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky (které obvykle předchází vyplnění objednávkového formuláře zákazníkem), která je poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízeného digitálního obsahu a služeb ve formě online lekcí se sportovní tematikou (cvičení) a dále specializovaných workshopů a školení. Prodávaný digitální obsah a služby jsou pro účely těchto podmínek dále jen označován jako "produkty". Na webových stránkách Poskytovatelky jsou dále uvedeny ceny jednotlivých produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webu Poskytovatelky, svůj nákup stvrdí příslušným tlačítkem s vyjádřením souhlasu s nákupem a s upozorněním na povinnost platby.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace, jakož i případné další důležité informace k produktům a platbě.

6. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky, obvykle e-mailem, na e-mailovou adresu zákazníka.

7. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

8. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že produkty, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné (například časově omezené lekce, lekce na určité období apod.).

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup k produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. V rámci objednávkového formuláře je uvedena cena služby či produktu a způsob a forma jejich úhrady. Ve faktuře (či proforma faktuře) bude uvedená lhůta splatnosti sjednané ceny. Poskytovatelka je oprávněna lhůtu splatnosti měnit s tím, že zákazník tuto informaci obdrží nejpozději v potvrzení své objednávky.

3. Daňový doklad – fakturu Poskytovatelka zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka.

4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností zákazníka a Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, s tím, že se smlouva se od počátku ruší.

5. Způsob platby si zákazník vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém zákazníka na další stránku dle zvoleného způsobu platby (bankovním převodem či jiným elektronickým způsobem externího dodavatele). Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je zákazník informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

6. Způsoby platby mohou být napojeny na platební bránu externího dodavatele, který poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb.

7. Poskytovatelka přijímá úhradu svých produktů v českých korunách. V případě, provede-li zákazník úhradu za produkty v EUR, budou uhrazené prostředky přepočítány a připsány na účet Poskytovatelky v českých korunách dle aktuálních podmínek a kurzu banky Poskytovatelky.

8. Poskytovatelka umožňuje úhradu některých svých produktů po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si v případě digitálního obsahu a/nebo některých služeb vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části těchto produktů, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny produktu, nebude další část či části produktu nadále zákazníkovi zpřístupněny.

9. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu některých svých produktů ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednaného produktu (vč. případného navýšení ceny z titulu poskytnutých splátek), a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne produkt v celém rozsahu nevyužít či využití produktu sám ukončí předčasně. Jestliže zákazník přestane hradit sjednané splátky, je Poskytovatelka oprávněna odepřít mu přístup k produktu zakoupenému na splátky (a to včetně bonusů, které se k zakoupenému produktu vztahovaly), a to až do úhrady celé sjednané ceny produktu. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku se v případě prodlení, byť s jednotlivou splátkou, se stává splatnou cena celého produktu a Poskytovatelka je oprávněna žádat ji k úhradě.

IV. Dodací podmínky pro produkty

1. Produkty

(i) Online lekce cvičení (online video lekce, online kurzy apod.)

Při koupi online lekcí cvičení, kdy se jedná o kurzy charakteru digitální obsah, může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webu a budou mu vygenerovány, a na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz či záznam dostupný, či bude šířen e-mailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu stanoveného Poskytovatelkou.

(ii) Materiály ke stažení či zhlédnutí

V případě produktů, které se stahují z webového prostředí (e-booky a další pdf materiály, záznamy webinářů apod.) , zašle Poskytovatelka zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout či zhlédnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu či splnění jiných podmínek stanovených Poskytovatelkou (např. zadání osobních údajů do formuláře namísto odměny, kdy bude uživatel na takovou skutečnost upozorněn).

(iii) Individuální online lekce v reálném čase, online konzultace

Poskytovatelka sjedná se zákazníkem či prostřednictvím rezervačního systému stanoví k výběru zákazníka termíny pro tento typ produktů. Před konáním online lekce či konzultace (a to i v případě, jsou-li součástí jiných služeb či produktů), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá a Poskytovatelce vzniká nárok na úhradu celé ceny, a to z důvodů závazné rezervace termínu pro zákazníka. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online akce pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena a termín bez náhrady propadá.

(iv) Hromadné online skupinové akce (skupinové online cvičební lekce, online workshopy apod.)

Online jednorázové akce či online workshopy (se záznamem či bez) budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webu Poskytovatelky. Zákazník bere na vědomí, že zakoupením tohoto produktu mu Poskytovatelka rezervuje místo, které není možné obsadit jiným účastníkem a v případě neúčasti zákazníka na takovéto akci z důvodů na jeho straně termín propadá a Poskytovatelce náleží náhrada celé ceny daného produktu. Poskytovatelka však může zákazníkovi poskytnut záznam, pokud ho Poskytovatelka z dané akce pořizuje a v popisu produktu je tak uvedeno. Na poskytnutí záznamu, není-li to u daného produktu v jeho popisu v nabídce Poskytovatelky uvedeno, nevzniká nárok. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit online skupinovou akci při nižším počtu přihlášených zákazníků či zásahu vyšší moci. V takovém případě bude Poskytovatelka zákazníky včas informovat, jakož i o přijatém řešení (změna termínu, vrácení ceny apod.).

(v) Hromadné živé skupinové akce (cvičební lekce, workshopy)

Skupinové živé akce pro skupinu účastníků (jedná se zejména o cvičební lekce, živé semináře a podobné typy setkání) budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webu. Není-li v popisu této služby na webu uvedeno jinak, v případě zrušení termínu živé skupinové akce z důvodů na straně zákazníka v době 5 a méně dnů před jejím konáním poskytovateli vzniká nárok na úhradu 100% stanovené ceny. Na pozdější omluvy nemůže poskytovatel vzít zřetel a Poskytovatelce vzniká nárok na úhradu plné ceny zrušené služby (jako kompenzace za rezervovaný čas pro zákazníka). Poskytovatelka však informuje zákazníka, že storno podmínky jednotlivých služeb se mohou lišit a vždy je třeba sledovat popis storno podmínek konkrétní služby na webu či v instrukcích zaslaných poskytovatelem zákazníkovi. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit skupinovou akci při nižším počtu přihlášených zákazníků či zásahu vyšší moci. V takovém případě bude Poskytovatelka zákazníky včas informovat, jakož i o přijatém řešení (změna termínu, vrácení ceny apod.).

2. Balíčky služeb a produktů

Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení "balíčku" či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (vyčerpané) části. Poskytovatelka je rovněž oprávněna stanovit lhůtu či období, kdy je možné produkty zahrnuté v balíčku čerpat. Po zmeškání termínu či lhůty právo dočerpat produkty z balíčku či žádat náhradní plnění bez náhrady propadá.

3. Společná pravidla

i) V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

ii) Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online lekci, workshopu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky nebo obdobných profilů na sociálních sítí či z online setkání, webinářů, živých akcí apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci se jedná o podstatné porušení smluvních povinností zákazníkem a Poskytovatelce vzniká právo odstoupit od smlouvy a odepřít takovému zákazníkovi další poskytování produktů a služeb. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

iii) V případě online skupinových či živých akcí si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě vrátí zákazníkům uhrazenou cenu a nedomluví-li se se zákazníkem jinak, platba bude poskytnuta stejným způsobem, jakým byla přijata. Zákazníkům však nevzniká právo na jakékoliv další odškodnění z titulu nekonání akce.

iv) Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení ceny za daný produkt zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

v) Poskytovatelka zpřístupní zákazníkovi zakoupený digitální obsah v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu se zákazníkem. Nebude-li v popisu produktu stanoveno jinak, Poskytovatelka neposkytuje aktualizace zakoupeného digitálního obsahu, s výjimkou aktualizací, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah bez vad po celou dobu trvání smlouvy.

vi) Digitální obsah dodávaný Poskytovatelkou je ve zcela standardních, běžně dostupných formátech (v případě materiálů ke stažení obvykle ve formě pdf, nahrávky ve formě mp3 či mp4, videa jsou šířena obvykle prostřednictvím platformy youtube či obdobné, pro online setkání Poskytovatelka využívá Zoom či jiné obdobné platformy. Pro užití digitálního obsahu postačuje zákazníkům standardní vybavení (hardware s připojením na internet podporující uvedené technologie; formáty digitálního obsahu poskytované Poskytovatelkou nevyžadují pořízení zvláštního hardwarového či softwarového vybavení).

vii) Zákazník je prostřednictvím těchto podmínek předem v rámci smluvního vztahu s Poskytovatelkou upozorněn (pokud svůj souhlas předem výslovně neodepře, na což má právo), že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či produktu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), může Poskytovatelka z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Na takový případ bude vždy zákazník předem upozorněn.

viii) Zákazník bere na vědomí, že skutečnosti, které se prostřednictvím služeb Poskytovatelky dozvěděl o produktech, službách a dalších obchodních záležitostech Poskytovatelky a třetích osob (dalších zákazníků Poskytovatelky), které nejsou běžně známé a dostupné, podléhají povinnosti mlčenlivosti a zákazník není oprávněn je jakkoli šířit.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelkou odstoupit, stanoví-li tak uzavřená smlouva, tyto obchodní podmínky nebo příslušná ustanovení občanského zákoníku. Obecně má zákazník v postavení spotřebitele u smluv uzavřených distančním způsobem dle § 1829 NOZ právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Toto právo je u zákazníka v postavení podnikatele vyloučeno.

2. Upozornění na výjimku odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku u digitálního obsahu (lekcí, workshopů a školení v online formě) pro spotřebitele: není-li u konkrétní produktu typu digitální obsah stanoveno jinak, poskytovatelka informuje zákazníka prostřednictvím svých stránek a zákazník výslovně uděluje prostřednictvím možností na stránkách Poskytovatelky souhlas, že je mu digitální obsah zpřístupněn bezodkladně po zaplacení kupní ceny. V takovém případě pak zákazník ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě od uzavření smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučena možnost odstoupit v uvedené lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Toto právo je u zákazníka v postavení podnikatele vyloučeno.

3. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku odstoupit v případě, nedodá-li Poskytovatelka digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem (pokud není výslovně v popisu produktu stanoveno pozdější datum dodání). Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že poskytovatel digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů a dalších případů, kdy je stanoveno pozdější datum dodání plnění.

4. Odstoupení zákazník může zaslat Poskytovatelce e-mailem na adresu uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek nebo písemně na adresu jejího místa podnikání, které je také uvedeno v těchto obchodních podmínkách v jejich úvodu. Odstoupení od smlouvy postačuje prokazatelně odeslat Poskytovatelce i poslední den 14denní lhůty od uzavření smlouvy. V případě řádně učiněného odstoupení od smlouvy Poskytovatelka vrátí přijaté peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů od přijetí odstoupení.

5. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů digitální obsah či službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek či smlouvy zákazníkem, zejména z důvodů urážejícího a podobného jednání zákazníka apod. Odstoupení Poskytovatelky bude vždy zdůvodněno ze zákonem stanovených nebo v těchto podmínkách uvedených důvodů. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

VI. Reklamační podmínky pro nákup služeb a produktů

1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva vznikající z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li produkt vadu či jiný rozpor s jeho objednávkou. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ust. § 1914 – 1925 občanského zákoníku. U služeb pak také § 2099 až 2112 občanského zákoníku a pro zákazníky, kteří jsou v postavení spotřebitele, pak také § 2158 až 2160 občanského zákoníku, kdy se v souvislosti s ust. § 2615 použijí u služeb přiměřeně uvedená ustanovení jako u kupní smlouvy. U digitálního obsahu pak ustanoveními § 2389a – 2389s občanského zákoníku a pro zákazníky v postavení spotřebitele pak také ustanoveními i § 2389g až 2389s občanského zákoníku.

2. Poskytovatelka odpovídá za to, že produkt při převzetí nevykazuje vady. Vadu je povinen zákazník uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění na e-mailovou adresu uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek. Vadu lze zákazníkem v postavení podnikatele vytknout při převzetí plnění. Vadu lze zákazníkem v postavení spotřebitele vytknout v maximální zákonné objektivní reklamační lhůtě šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

3. Zákazník může požadovat odstranění vady, přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Volbu vyřešení reklamace provede zákazník. Zákazník však není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

4. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou produktu bez vady a vadného produktu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být produkt poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně.

5. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelky příslušné právo z vadného plnění.

6. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu odpovědnost za vady, s tím, že Poskytovatelka je povinna zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení a v případě, není-li možné v této lhůtě nároky zákazníka vyřešit, je třeba mu o tom předem poskytnout informaci a ve lhůtě 30 dnů jej o průběhu reklamačního řízení informovat.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje produkty v rozsahu a způsobem uvedených v jejich popisu na webových stránkách. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník automaticky finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

2. Poskytovatelka upozorňuje zákazníka, že neodpovídá za způsob, jakým zákazník využije zakoupené produkty, ani za výsledky, které užitím produktů získá či nezíská. Zákazník je povinen před využitím produktů zodpovědně zhodnotit svůj zdravotní a celkový tělesný stav a v případě obtíží se poradit také s odborníkem z oblasti poskytování zdravotních služeb (lékařem, fyzioterapeutem apod.).

3. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy je příslušná: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Gorazdova 1929/24, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

5. Jakékoli hodnocení produktů nebo poskytovatele (recenze), které je uvedeno na webových stránkách, pochází od osoby, které byl digitální obsah skutečně zpřístupněn nebo která využila službu. Ověřovací proces probíhá tak, že recenze pocházejí z uzavřených facebookových skupin, kam mají přístup pouze zákazníci, případně jde o recenze zaslané zákazníky na e-mail poskytovatele, případně o další ověřené recenze ze zpráv či sociálních sítí poskytovatele.

6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

7. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

8. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 18. 6. 2024, kdy byly zveřejněny na stránkách www.bmoving.cz.

Mgr. Barbora Opršalová